Sindinga9
0
Thean kaai

Thean kaai

₹80.00
Tags:
Thean kaai 30 grams
காலை உணவுக்கு 20 நிமிடங்கள் அதாவது வெற்று வயிற்றில் சாப்பிடவும்
தேன் காயை மென்று சாப்பிடுவது நல்ல பலனை தரும்.

இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருந்தால் இரவு உணவுக்கு பின் சாப்பிடலாம்.
Quantity
Add to Cart
Product Details

Theankani / Sky Fruit / Thean kai / Mahogany / Sky fruit is the fruit of mahogany tree .

  • It grows in the majority of Asian countries.
  • It is a remedy for diabetes, hyperlipidemia and also shown to have antibiotic properties by its effect on the innate immune system 
Consuming the seeds of mahogany regularly will make the body more immune to cancer . Also the immune system will increase significantly. 

 
                                                 Thean kaai
What is Thenkani?
Sky fruit, miracle fruit, or king fruit, mahogany in hindi, swietenia macrophylla, thenkani vidai or thean kani seeds in tamil.

What is the benefit of Sky fruit?
Helps to control diabetes Naturally Naturally lowering cholesterol Gastric Acid 100% top quality. Sky fruit ( Natural seeds) is giving amazing results on multiple problems like Diabetes, cholesterol, Asthma, Skin problems , Aging, impotency, sleeping dis-order, immune system etc.

How do you use then Kai?
Benefits of Thean kai ( Insulin Plant):
The patient has to consume two seeds in the morning and two seeds in evening for first week. This dosage can be varied according to the individual's body conditions. Also have little water after taking seeds..

Is Sky fruit good for Diabetes?

Sky fruit is commonly used as a herbal remedy that controls blood sugar in people with diabetes, helps improve blood circulation, and also helps to cure impotence


Health Benefits of Thean Kai:-
  • Used to control blood sugar level and helps to treat diabetes.
  • Used to treat skin allergies. 
  • Used to reduce blood cholesterol levels which helps to avoid heart attacks.
  • Most women consume the seed as a powder to treat menstrual pain

 

To know more about the benefits of Sky fruit seeds that controls diabetes ,

 

We can also use Neem leaf powder to get better results


Apart from the above mentioned uses there are many other uses and benefits of Thean kai which can be felt while using.


Also visit our new website to get latest news in Tamil , English  & Hindi 
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.